Ali Kemal Gürdal İnşaat
X
Sizi ArayalımKVKK aydınlatma metnini okudum Kampanyalardan haberdar olmak için tarafıma elektronik ileti gönderilmesini kabul ederim.
loading gif

ALİ KEMAL GÜRDAL İNŞAAT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Ali Kemal Gürdal İnşaat olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemiz olan “https://www.alikemalgurdal.com” adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan kayıt ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2. Dayanak

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

3. Veri Sorumlusu Unvanı:

Ali Kemal Gürdal İnşaat Merkez Adresi: Liman Mah. Atatürk Bulv. No.242 A. Necla Bileydi İş Merkezi D. 3 Konyaaltı / Antalya E Posta: HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verileri

Ad, Soyad, TC kimlik numarası/pasaport numarası, doğum tarihi, uyruk, Kimlik Fotokopisi, Vergi No, Şirketimizde Çalışan veya Şirketimizle Tedarikçi İlişkisi Bulunan Birinci Derece Yakınının Ad, Soyad Bilgisi, İletişim Verileri, Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Web Sitesi Adresi

Mesleki Deneyim Verileri

Geçmiş İş Tecrübeleri (Firmanın Adı, Giriş Çıkış Tarihleri, Görevi), Öğrenim Durumu (Mezun Olduğu Okullar/Bölümlerin Bilgisi, Okul Giriş Ve Mezuniyet Tarihi, Mezuniyet Derecesi), Yabancı Dil Bilgileri, Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanabilme Bilgileri, Aldığı Kurslar, Yetenek Ve Kişilik Özelliklerini Açıklayıcı Bilgiler Veya Bu Konuyla İlgili Test Sonuçları, Yetkinlik Ve Kişilik Envanter Testleri, Beceri Testleri İle Teknik Sınavlar

Fiziksel Mekan Güvenliği

Mülakat İçin Şirketimize Gelmeniz Durumunda Kamera Kayıtları, Giriş- Çıkış Kayıt Bilgileri

Finans Verileri

Banka Hesap Bilgisi, IBAN Numarası, Yol Gideri

Özlük Verileri

Özgeçmiş, Ön Yazı, Kişilik Envanteri, Değerlendirme Merkezi Uygulama Raporlar, Genel Yetenek Ve Beceri Test Sonuçları, Askerlik İle İlişik Durumu, Kariyer Hedefi Bilgisi, Çalışma Durumu Bilgisi ( Vardiyalı, Fazla Mesaili Çalışma Vb.), Görüşme Sonrasında Şirket Yetkilileri Tarafından Edinilen İzlenim Ve Kanaatler, Referans Bilgisi ( Ad, Soyad, Görevi, Telefon Numarası), İş Başvurusuna İlişkin Destekleyici Ve Açıklayıcı Belge Ve Bilgiler ( Ücret Beklentisi, İşe Başlama Hedef Tarih Bilgisi Vb.), Son Çalışılan Ya Da Çalışmaya Devam Edilen Firma Tarafından Yapılan İş Sözleşmelerinde (Rekabet, Gizlilik, Hizmet Vb.) Aleyhine Hükümler Bulunup Bulunmadığı Bilgisi, Özgeçmiş İçerisinde Paylaşılan Diğer Bilgiler

Mesleki Deneyim Verisi

Eğitim Bilgisi, Mesleki Tecrübe, Geçmiş İş Tecrübeleri (Firmanın Adı, Giriş Çıkış Tarihleri, Görevi, Ayrılma Nedeni),Staj Tecrübeleri (Firmanın Adı, Başlama ve Bitiş Tarihleri),Öğrenim Durumu (Mezun Olduğu Okullar/Bölümlerin Bilgisi, Okul Giriş Ve Çıkış Tarihi, Mezuniyet Derecesi), Yabancı Dil Bilgileri Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanabilme Bilgileri, Katıldığı Kurslar, Yetenek Ve Kişilik Özelliklerini Açıklayıcı Bilgiler Veya Bu Konuyla İlgili Test Sonuçları, Yetkinlik Ve Kişilik Envanter Testleri, Beceri Testleri İle Teknik Sınavlar, Ehliyet Bilgisi, İş Başvurusuna İlişkin Destekleyici Ve Açıklayıcı Belgeler, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifikalar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, Yetkinlik Ve Beceri Testleri Esnasında Alınması Faydalı Ses Kayıtları

Dernek Üyeliği Verisi

Dernek Üyelik Bilgisi, Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumu/Tanımı/Yüzdesi, Sağlık Operasyonu Geçirip Geçirmediği Bilgisi, Sağlık Evrakları, Sağlık Gözetim/ İşe Uygunluk Raporu, Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), İşitme Testi, Göz Hekimi Muayene Sonucu, Kan Tahlilleri, Kalp Grafisi (EKG), Kan Grubu Bilgisi, Psikolojik Test Sonuçları, İhtiyaç Halinde İstenebilecek Ek Tetkikler, İşyeri Hekiminin İmzalattığı İşe Giriş Muayene Formları,

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı Seyahat Engeli Bulunup Bulunmadığı Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Sigara Kullanım Durumu, Hobileri, İlgi Alanları, Mülakat Esnasında Çalışan Adayının Paylaştığı Bilgileri İçeren Değerlendirme Notları

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizde istihdam edilmek amacıyla paylaşmış bulunduğunuz yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin;

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2’nci maddesinde sayılan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentleri ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca, Şirketimiz‘in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, İştirak Şirketleri ve bankalar ile; olası bir hukuki süreçte ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere avukatlarımız ve adli merciler ile; ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve doğum tarihi bilgileri kişilik envanteri, yetkinlik ve beceri testleri için hizmet alınan Tedarikçiler (danışman firmalar) ile paylaşılabilecektir.

7. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İş başvurunuz sırasında doldurduğunuz iş başvuru formu veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamlara (insan kaynakları personel temin portalları vb.) kaydetmek suretiyle işliyoruz. Ayrıca bu metnin 4.maddesinde sayılan kişisel verilerinizi, telefon veya yüz yüze yapılan mülakatlarla, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan araştırmalarla, istihdam ve danışmanlık şirketleri, ve/veya uzman kişi ve kurumlarca yapılan yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden testler aracılığıyla topluyoruz.Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde; “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati” şeklinde belirtilen istisna hükümlerine; istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen durumlarda ise aynı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

8. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Bu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan “https://www.alikemalgurdal.com” adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan “Liman Mah. Atatürk Bulv. No.242 A. Necla Bileydi İş Merkezi D. 3 Konyaaltı / Antalya ” adresine, web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak elden şahsen başvuru yoluyla veya noter vasıtasıyla posta ile veya “https://alikemalgurdal.com” elektronik posta adresine, veya [email protected] web mail adresine elektronik imzalı talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;